Online obchod s originálnymi
handmade výrobkami

Vyrobených z akostnej priadze a prírodných materiálov

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cacky-macky.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cacky-macky.sk a zároveň predávajúcim je:

Ing. Erika Bencsíková
Internátna 20
974 04 Banská Bystrica
ICO: 41387392
DIC: SK 104 650 2853
Číslo účtu: Tatrabanka SK05 1100 0000 0026 1383 2060
Adresa prevádzky E-Shopu
Ing. Erika Bencsíková
Internátna 20
974 04 Banská Bystrica

meno a priezvisko zodpovedných (kontaktných) osôb, ktoré vybavujú vaše objednávky:

Ing. Erika Bencsíková
tel: 0903 650 826
e-mail:
Ing. Denisa Matejovičová
tel: 0908 900 938
e-mail:

Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke e shopu www.cacky-macky.sk

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

  • Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar on-line priamo na našej stránke www.cacky-macky.sk

Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese alebo telefonicky na tel. c.: 0903 650 826, 0908 900 938.
Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Po potvrdení prijatia informácie, že mu bol tovar odoslaný, má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
  • V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je stanovené inak. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platba za tovar

Platba na účet – Po odoslaní objednávky obdrží zákazník do 24 hodin na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky a pokyny k platbe vrátane bankového spojenia.
Objednávka bude vybavená dňom pripísania čiastky na účet firmy.
Ak platba nebude uhradená do 14 dní, bude objednávka automaticky stornovaná.

Platba na dobierku – ak nechcete platiť za tovar vopred a viac Vám vyhovuje platiť pri preberaní tovaru, môžete využiť spôsob platby na dobierku.
Platba pri osobnom prevzatí – kupujúci uhrádza tovar platbou na účet.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na údržbu tovaru.
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

Doprava tovaru

Poštovné – SR
Platba bankovým prevodom:
List 1.trieda do 500g 2,05€
List 1.trieda do 1kg 2,65€
List 1.trieda do 2kg 3,65€
Balík 1.trieda do 5kg 5,50€
Balík 1.trieda do 10kg 6,50€

Platba na dobierku:
List 1.trieda do 500g 2,85€
List 1.trieda do 1kg 3,45€
List 1.trieda do 2kg 4,60€
Balík 1.trieda do 5kg 6,30€
Balík 1.trieda do 10kg 7,30€
Poistenie listovej zásielky do 30,00€ 0,35€
do 150,00€ 0,55€
V cene poštovného za balík, je zahnrnuté poistenie do 150,00€

Pre zásielky do ostatných krajín prosím navštívte sekciu „Dodanie tovaru“

Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť na adrese: Internátna 20, Banská Bystrica alebo M.Rázusa 16, Zvolen po telefonickej dohode. Pri osobnom odbere vám bude vystavená faktúra, ktorú je nutné uhradiť bankovým prevodom.

Záruky a reklamácie

Reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezriet tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním (Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.)
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
d) nesprávnym ošetrovaním (čistením)

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom má spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na adresu prevádzky na Internátna 20 Banská Bystrica 974 04, M. Rázusa 16 Zvolen 960 01 alebo ho môžete doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok

  • tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
  • tovar musí byť kompletný
  • zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho úctu, na ktorý má byť prevedená platba.

Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonom stanovenej lehote 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.